Zoekwoorden
aandacht
aarde
aartsvaders
abraham
adoptie
advent
Allah
angst
apocriefe boeken
ark van noach
arm en rijk
avondmaal
barmhartige samaritaan
bartimeüs
bedevaart
beeldtaal
belofte
bergrede
berouw
bevrijding
bezit
bibliodrama
bidden
bijbel
bijgeloof
bileam
blindheid
boeddha
boeddhisme
Bonhoeffer
boom
brood
brood en wijn
bruiloft te kana
carnaval
chinees nieuwjaar
christendom
cultuur
dakloosheid
daklozen
daniël
dans
david
delen
dienstbaarheid
dieren
dierendag
discipelen
divali
doop
dramatische expressie
driekoningen
droom
duif heilige geest
duivel
eenzaamheid
eerlijkheid
egoïsme
egypte
elisabet
emmaüsgangers
emoties
engelen
ervaringsgericht onderwijs
esau
ester
ethiek
expressie
fabels
familie
families
farizeeën
feest
feestdagen
feestvieren
franciscus van assisi
Gandhi
gebedshuizen
geboorte
gedichten
geduld
geheimen
gelijkenissen
gelijkwaardigheid
geloof
geloofsbeleving
geloofsbelijdenissen
geloven
geluk
genezing
germaanse godsdienst
getallen
gevoelsleven
geweld
geweldloosheid
giften
god
goden
godsbeelden
godsdienst
godservaring
goed en kwaad
goede herder
goede week
goliat
groei
grootouders
handen
hebreeuws
heilig
heilige boeken
heilige geest
heilige plaatsen
heiligen
hel
held
hemel
hemelvaart
herdenken
herder
herders
herinneringen
hindoeïsme
holi
honger
hongerdoeken
hooglied
hoop
huis
hulpverlening
huwelijk
identificatiefiguren
identiteit van mensen
indianen
initiatie
integratie
isaäk
islam
jaartelling
jaarwisseling
jakob
jaloezie
Jeremia
jericho
jesaja
jezus
Job
jodendom
johannes de doper
jona
joodse feesten
jozef
Jozua
kaïn en abel
kalender
karakter
kerk
kerkgebouwen
kerstmis
kerststal
keuzen maken
kinderen
kleding
klein zijn
kleuren - rood, geel, blauw enz.
koning
koningen
koran
kracht
krishna
kunst
laatste avondmaal
laatste oordeel
latijns-amerika
leefwijzen
lef
leiderschap
lente
leren
leven
levend water
levensbeschouwing
levenskracht
levensstijl
levensvragen
levensweg
licht
liefde
lijdensverhaal
loofhuttenfeest
lucht
luisteren
maaltijd
macht
manna
maria
maria magdalena
martinus van tours
medemensen
meditatie
menselijke verhoudingen
mensen
mensen; geaardheid
micha
migratie
moed
mohammed
moskee
mozes
muzikale expressie
naastenliefde
natuur
natuurgodsdiensten
nieuw begin
nieuw leven
nieuwjaar
nieuws
noach
oerelementen
offerfeest
ogen
onderwijs
ontmoeting
onze vader
openbaring
opstanding
oudjaar
overwinnen
palmzondag
paradijs
pasen
pastoraat
pesach
pesten
Petrus
pinksteren
poerim
popmuziek
priesters
profeet
profeten
psalmen
ramadan
rechten van het kind
reis
religieuze uitingsvormen
respect
Rijk Gods
rituelen
roeping
rosh hasjana
ruth
ruzie
sabbat
salomo
samen zijn
samenwerking
samuël
saul
schepping
schepping; verhalen
schilderkunst
schooljaar
Sedekia
seideravond
Simchat Tora
simson
sint maarten
sinterklaas
sjawoeot
slavernij
soekot
spelen
spiritualiteit
sprookjes
stem
straatkinderen
suikerfeest
symbolen
symboliek
synagoge
taal
talent (gave)
tempel
thuis
tijd
toekomst
tollenaars
tora
toren van babel
tradities
troost
twijfel
uittocht
valentijnsdag
vasten
vasten onthouding
veertigdagentijd
veiligheid
verbond
verbondenheid
verdriet
vergeving
verhalen
verhuizen
verhuizingen
verlangen
verleiding
verloren zoon
vertellen
vertrouwen
verwachting
verwondering
verzoening
vieren
vijandschap
visioenen
vluchtelingen
voedsel
voettochten
vogels
volkscultuur
vooroordelen
voorouders
vragen stellen
vrede
vreemdeling
vreemdelingschap
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrouwen
vuur
waarden en normen
waarneming
warmte
water
wederkomst
wekenfeest
wens
wereld
wereldgodsdiensten
wereldoorlog - 1939-1945
wereldoorlog 1939-1945
wereldreligies
wereldvluchtelingendag
wijngaard
wijsheid
wind
witte donderdag
woestijn
wolk
wolken
wonderen
wonderverhalen
wonen
woonsituatie
woorden
zaad
zacharias
zacheus
zalving
zang
zegen
zegeningen
zien
zin van het leven
zingeving
zondag
zondebok
zonnelied
zorgzaamheid

Bijbel Nieuwe Testament

Als een koning

Over het verhaal waarin Johannes een blik in de hemel wordt gegund en waar woorden tekortschieten om te beschrijven wat hij heeft gezien, wat hij heeft ervaren... Hoe zou jij God beschrijven? Derde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen' (over de Openbaring van Johannes).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Best Friends Forever op de weegschaal

Een les over gelijkwaardigheid in vriendschap naar aanleding van het Bijbelverhaal 'De vrienden en de verlamde'.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Dat geloof je toch niet...?

De bedelaar is blind, hij heeft zich hele leven nog nooit kunnen zien. Dan komt Jezus langs en hij maakt de blinde man beter. Een heel bijzonder verhaal. Wie zal hem geloven?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

De 12-jarige Jezus in de tempel

De leerlingen maken kennis met een belangrijk ritueel uit de Joodse traditie die het eind van de kindertijd markeert. Ze ontdekken dat in verschillende culturen en godsdiensten de overgang van kind naar volwassene gemarkeerd wordt door een ritueel. Ook in hun eigen leven vinden rituelen plaats; dit zijn vaak feestelijke gebeurtenissen om naar uit te kijken.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De doop van Jezus

Een les over de doop van Jezus en hoe dit een vervolg heeft gekregen binnen het christendom. De leerlingen maken kennis met dit ritueel en alles wat daarbij hoort/kan horen. Ze ervaren iets van de betekenis van dopen, in de zin van nieuw begin, in een gemeenschap opgenomen worden (erbij horen).

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De droom van de nieuwe wereld

Leerlingen ontdekken dat toekomstbeelden en dromen van hoop mensen helpen een nieuwe wereld te scheppen. Centraal in deze les staan het bijbelverhaal 'De nieuwe stad' (Openbaring) en het spiegelverhaal 'De man die om vrede ging'.

Log in om dit item te downloaden (BB)

De Farizeeër en de tollenaar

In deze les staat de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar centraal. De leerlingen ontdekken dat aan bidden op vele manieren vorm gegeven kan worden, o.a. in woorden en zingen. Ze ontdekken waar het bij bidden werkelijk om gaat en kunnen daarvan iets verwoorden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De Goede Herder

De leerlingen leren en ontdekken dat het herder zijn in onze omgeving nogal verschilt van het herder zijn in de Bijbelse tijd. Ze leren de betekenis van de metaforen herder en schapen in de Bijbelse verhalen. Ze kunnen de metaforen vertalen naar wat we in onze tijd onder herders en schapen verstaan.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De kracht van het woord

De zaligsprekingen vormen de kern van deze les. De leerlingen ontdekken wat de invloed van woorden en gedachten kan zijn, zowel op henzelf als op andere mensen. Ze weten welke woorden mensen optillen en welke woorden mensen neerhalen. De leerlingen maken kennis met de woorden van Jezus en de uitwerking daarvan op mensen. De leerlingen weten dat ook zij woorden en gedachten kunnen gebruiken om mee te werken aan een nieuwe wereld.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De lofzang aan het lam

In het verhaal uit Openbaring 5 - over een lam met zeven horens, zeven ogen en zeven geesten - wordt met symboliek de fantasie van de leerlingen geprikkeld. Vierde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Johannes ziet 'de heilige stad', het nieuwe Jeruzalem, waar God komt wonen bij de mensen en verdriet, pijn en door niet meer zijn. Zevende en laatste les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De ogen van Bartimeüs

Iedereen ziet de dingen op zijn eigen manier. Niemand ziet helemaal alles tegelijk. Daarom hebben we elkaar nodig omdat we allemaal een klein stukje zien. Als een soort puzzel moeten we soms alle verschillende stukjes bij elkaar leggen. Dan zie je pas hoeveel kleuren en vormen hij heeft.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De roeping van de discipelen

Kinderen ontdekken de betekenis van het woord roeping en denken na over wat je doet wanneer je geroepen wordt. Ze leren bovendien dat je de zaak ook eens over een andere boeg moet gooien.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

De toekomst is al begonnen!

Het Bijbelboek Openbaring staat bekend als moeilijk en ontoegankelijk, maar wie zich er in verdiept ontdekt verrassende inzichten en vergezichten. Eerste les van de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Doorlopen... of helpen?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijft actueel. Het confronteert ons met hoe wij denken over en omgaan met 'de ander', zet ons aan het denken over 'goed handelen'. Ze eens... wie is eigenlijk jouw naaste?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Een ontmoeting met Petrus

De leerlingen maken kennis met Petrus en onderzoeken - via biblioloog - wat hem moed geeft.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Een verborgen boodschap

Het verhaal van Johannes op Patmos; een visioen in 'apocalyptische geheimtaal' met een verborgen boodschap... Wat wil hij ons vertellen? Tweede les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Eens een tollenaar, altijd een tollenaar?

Door 'dieper' te kijken en vertrouwen te geven, biedt Jezus Zacheüs een nieuwe kans; door 'echt te zien' wordt Zacheüs eindelijk 'gezien'. Hoe kijken de leerlingen eigenlijk naar anderen?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Helemaal alleen

Wat doe je als je verlangt naar vriendschap? Kun je dan misschien een vriend bedenken? Ook zacheüs heeft geen vrienden. Hij gaat op zoek naar Jezus.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Het dak er af!

Een les over de betekenis van 'verlamming' en het gevoel om gedragen te worden door vriendschap.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het einde van het kwaad

God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Maar voor het zover is, moet eerst het kwaad worden vernietigd en een oordeel worden geveld over de mensen. Zesde les in een serie over de Openbaring van Johannes.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het geheim van het zaad

De gelijkenis van het zaad staat in deze les centraal: het geheim van groeien, soms verborgen en tegen de verdrukking in. Een verhaal van verwondering en hoop.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het huis van je leven

Waar bouw jij een huis als je er zelf ergens één mocht plaatsen? Op het zand of op een rots? Denk na voor je iets doet, is de boodschap van deze les.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het kwaad

Een les over de strijd tussen goed en kwaad bij het Bijbelverhaal uit Openbaring 12. Vijfde les in de lessenserie 'Een visioen om van te dromen'.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Het Onze Vader

Leerlingen beseffen dat bidden niet vanzelf gaat eb dat jet het kunt/moet leren. Ze nemen kennis van het gebed dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft, het Onze Vader.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het verloren schaap

De vreugde van het terugvinden of teruggevonden worden! Een les over het verhaal van de hderder die een schaap kwijt was.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Het zaad valt in goede aarde

Als een zaadje in goede aarde valt, zal het ontkiemen en uitgroeien tot een mooie bloem of plant. Vanuit de gelijkenis van het zaad wordt er met de leerlingen gesproken over groeien. Wat heeft een plant nodig om te groeien? Wat hebben mensen nodig om te groeien?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Hoe rijk is de arme man?

Een les voor onderbouw over de gelijkenis over de kameel en het kleine poortje. De leerlingen ontdekken de symboliek van dit verhaal, reageren er op door eigen keuzes te maken tussen voorwerpen en/of waarden die ze herkennen vanuit de directe leefomgeving en beseffen dat rijk zijn, niet alleen gaat om alles wat je hebt, maar ook te maken heeft met wie je bent.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Ieder mens is uniek

In deze les gaan de leerlingen in gesprek met elkaar over hun sterke en zwakke kanten en het verschil tussen leerlingen. Centraal staat de gelijkenis van de verloren zoon.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Ieder zijn deel

Les over het verhaal van de werkers van het elfde uur (Matt. 20:1-15), waarin de leerlingen ook zelf ervaren wat er gebeurt in het verhaal, als de werkgever zich aan zijn afspraken houdt. De leerlingen denken na over de betekenis van dit verhaal en leren dat een dagloner een nog onzekerder bestaan had dan een slaaf.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Ik wil bij jou thuis zijn

Aan de hand van het verhaal over Zacheüs proberen de leerlingen het handelen van Jezus onder de loep te nemen. Spiegelend kijken ze ook naar zichzelf en de keuzes die ze maken in de ontmoeting met de ander.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jezus en de duivel

De leerlingen ontdekken dat het in het verhaal van Jezus in de woestijn gaat om waar je je door laat (ver)leiden en welke consequenties dat kan hebben. Ze leren nadenken over de verschillende betekenissen van het getal drie.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Jezus houdt een toespraak

Over de toespraak die Jezus op de berg uitspreekt. Hij spreekt de mensen moed in en richt zich tot hen die dat het meeste nodig hebben. Zij zullen gelukkig worden. Wat betekent geluk? Voor jezelf, voor de ander(en)?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Jezus schiet uit zijn slof

In deze les komt aan de orde wat de tempel voor Jezus betekent en waarom hij zo woedend wordt. De leerlingen denken na over de emotie woede en hoe mensen omgaan met verschillende uitingen van woede.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Johannes is zijn naam

Elisabet wil haar vreugde en gedachten delen. Ze weet: dit kind is een geschenk van God en gaat een bijzondere toekomst tegemoet. Zal dat straks blijken uit zijn naam?

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Leergierig ?!

De leerlingen weten dat Jezus al op jonge leeftijd graag bezig was met zaken rond het woord van God. De leerlingen kunnen vragen formuleren die betrekking hebben op de bijbel en/of geloven en ervaren hoe het is om in gesprek te zijn over de antwoorden.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Levend water

Aan de hand van het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw gaan de leerlingen nadenken over Jezus, over de betekenis van 'levend water' en over omgaan met elkaar, juist als je de ander niet goed kent.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Ontmoeting bij de bron

Een kennismaking met water als symbool voor leven en met 'levend water'

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Pak mijn hand maar...

In het verhaal over Jezus die over het water loopt gaat het vooral om geloof en vertrouwen in de ander. Over hulp durven vragen wanneer je bang bent en erop vertrouwen dat je dan weer verder kunt. Een les uit de lessenserie 'Wees maar niet bang!'

Log in om dit item te downloaden (OB/MB)

Stage lopen bij Jezus

De leerlingen kennen een aantal uitspraken van Jezus en kunnen zich hierover een mening vormen. De leerlingen ervaren hoe het is om na te denken en in gesprek te zijn over woorden en daden van Jezus, terwijl ze deze spiegelen aan hun eigen woorden en daden.

Log in om dit item te downloaden (BB)

Storm op het meer

De leerlingen ontdekken dat het verhaal van de storm op het meer geen natuurkundig verhaal is, maar een verhaal met symbolische betekenissen. Evenals in het verhaal van Noach staat de zee hier voor chaos en dood; de storm verwijst naar de angsten en tegenslagen die in een mensenleven voorkomen.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Van nieuw leven dromen

Afsluitende les van een drieluik waarin de leerlingen via de verhalen uit het dagelijks leven van Vera kennismaken met verhalen uit Genesis en Openbaring. In deze les ontdekken de leerlingen dat zij zelf en steentje bij kunnen dragen aan de wereld zoals God die beloofd heeft.

Log in om dit item te downloaden (OB)

Vasthouden door loslaten

Het verhaal over de genezing of 'opwekking' van het dochtertje van Jaïrus kan ons iets vertellen over liefhebben en vertrouwen. Soms gebeurt iets wat je heel graag wilt, juist wanneer je het los kunt laten.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Vreugde na de storm

Een les over de kunst van het vertrouwen en de vreugde die je kunt voelen, als je (weer) durft te vertrouwen. Aan de hand van het verhaal van de storm op het meer wordt o.a. aandacht besteed aan de binnen- en buitenwereld van leerlingen en de gevoelens die daarbij komen kijken.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wat een wonder!

Het wonder van de spijziging van de vijfduizend door de ogen van het kind met de vijf broden en de twee vissen.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Water wordt wijn

De leerlingen leren dat iets wat heel gewoon is, of misschien zelfs vervelend, iets bijzonders kan worden. Het hangt er van af hoe je ernaar kijkt of welke oplossing je vindt.

Log in om dit item te downloaden (MB/BB)

Weer thuis!

Een les over de gelijkenis van de verloren zoon. Een veraahl waarin wordt verloren, (terug)gevonden en waarin je echt mag thuiskomen. Over delen en vieren van (onvoorwaardelijke) liefde.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wijze en dwaze bruidsmeisjes

Een les over klaar staan en verwachten, waarin de leerlingen zich inleven in de bruidsmeisjes, het verhaal uitspelen en samen olielampjes gaan maken.

Log in om dit item te downloaden (OB/MB/BB)

Wil jij mijn vriend zijn?

Het zal je maar gebeuren! Je wordt geroepen om alles in de steek te laten en iemand te volgen die je amper kent. Is dat vriendschap?

Log in om dit item te downloaden (MB)

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl